Marc Europeu

La política de desenrollament rural que hui apliquem naix de la política agrícola comuna de la Unió Europea, en concret, de la reforma de la PAC que sorgix de l’Agenda 2000. Després d’esta es parlarà del “segon puntal” de la PAC, al costat del puntal tradicional: la política de mercats agraris.

Este segon puntal es basa en la idea de la necessitat de protegir un model d’agricultura europeu, que assigna a este sector, juntament amb la seua funció econòmica (com a productora d’aliments i matèries primeres per a la indústria), funcions socials (fixació de la població en el medi rural), mediambientals i culturals (protecció del paisatge i del patrimoni rural i natural).
La política de desenrollament rural a la Comunitat Valenciana s’ha concretat en diferents línies d’ajuda que s’han integrat en el Programa de desenrollament Rural 2007-2013, els objectius del qual es vinculen a un triple concepte de la sostenibilitat agrícola i rural: sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.